CELLGENTEK

CELLGENTEK เป็น บริษัท ที่ทำการศึกษาและคิดค้นเพื่อสร้างเครื่องมือทางชีวภาพที่เหมาะสมที่สุด CELLGENTEK มุ่งเป้าไปที่การใช้งานได้จริงของเครื่องมือทางชีวภาพและความคุ้มทุนในเวลาเดียวกัน ความคิดและความพยายามอันยอดเยี่ยมของ CELLGENTEK จะเป็นรากฐานสำหรับการวิจัยทางชีววิทยาที่ดีขึ้น

CELLGENTEK Co., Ltd.

579-4, Yuseongdaero, Yuseong-gu, Deajeon-si, South Korea, 34196

T: +82-70-4212-8430   F: +82-42-367-0232

www.bioimagingsystem.com      bioimaging@cellgentek.co.kr